KLAUZULA INFORMACYJNA

PARTNERZY
SCOPUS SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w szczególności art. 13 i 14 RODO, a także z uwagi na troskę o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych partnerów biznesowych i ich pracowników, współpracowników, a także innych osób zainteresowanych współpracą z nami w różnych dziedzinach uprzejmie informujemy co następuje.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest Scopus sp. z o.o.
  z siedzibą w Sopocie (81-842), przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 31/2, Nr KRS: 0000353696,
  NIP: 5862253173, REGON: 22100370500000.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem następującego adresu mailowego: info@scopus.com.pl  
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Wykonanie umowy/usługi

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu wykonania umowy/usługi

2.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu złożenia oferty handlowej

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem umowy, a w przypadku braku zawarcia umowy przez 30 dni od dnia przekazania informacji o odrzuceniu oferty

3.

Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,

jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających Dane Osobowe

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą

4.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy,

 jak np.: ustalenie, dochodzenie i obrony wzajemnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu upływu terminu przedawnienia  ustalenie, dochodzenie i obrony  wzajemnych roszczeń

5.

Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgody

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody/wniesienia sprzeciwu

 1. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom: biurowi rachunkowemu, firmom informatycznym, dostawcom poczty elektronicznej, bankom, kancelariom prawniczym, firmom leasingowym, firmom ubezpieczeniowym, a także organom władzy państwowej, jak np. urzędom skarbowym, celnym, itp., w zakresie w jakim zobowiązuje nas do tego prawo.
 2. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
  2. żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  4. żądania usunięcia Danych Osobowych,
  5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie / wykonanie Umowy, a także uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie ewentualnej współpracy.  
 3. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.
 4. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Interesują cię nasze produkty? Masz pytania? Szukasz rozwiązań technologicznych?

Skontaktuj się z nami